Jim Kormos,

8750 Gladiolus Drive, # 11-126, Ft. Myers, FL, 33908,

jskormos@yahoo.com,

(239) 872 4918