Jim Kormos, 8750 Gladiolus Drive # 11-126, Ft. Myers, FL, USA  33908              (239) 872 4918 or jskormos@yahoo.com